Scroll ned ...

Velkommen til digital årsmelding

Dette er årsmeldingen for HIM IKS for 2018. HIM startet med digital årsmelding i 2016 og fikk positive tilbakemeldinger på denne løsningen. En digital årsmelding er lett tilgjengelig for flere lesere. Den er også i samsvar med HIM sin målsetting om alltid å ha fokus på å spare miljøet der det er mulig.

Aktuell kommentar

Begrepet sirkulærøkonomi har fått enda bedre fotfeste i året som er gått, og avfall på avveie og plast i havet har engasjert mange. Avfallsbransjen har dermed vært synlig for folk flest i ulike sammenhenger. Mange av innbyggerne i HIM-området har deltatt i ulike ryddeaksjoner, og HIM sine kunder har helt konkret fått en ny beholder til innsamling av glass- og metallemballasje.

Årsmelding 2018

Virksomhetens art og hvordan den drives

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap eid av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Selskapet er opprettet for å utføre oppgaver tilknyttet renovasjon, slam og gjenvinning for disse kommunene. Selskapet har hovedkontor i Vindafjord kommune.

HIM utfører i dag alle renovasjons- og slamtjenestene for eierkommunene. I tillegg tilbyr selskapet renovasjonstjenester til næringslivet i Nord Rogaland.

Videre drift

Regnskap og balanse er satt opp i samsvar med krav i regnskapsloven. Etter styrets mening viser de økonomiske resultatene at forutsetningen for å drive videre er til stede.

Redegjørelse for årsregnskapet

Her følger en oversikt over regnskapsmessige forhold.

Arbeidsmiljø

Selskapet har som målsetting å ta vare på helsa til de ansatte, både fysisk og mentalt. HIM har avtale med Aktimed AS (tidl. SOS Internasjonal) og det utarbeides årlig en samarbeidsplan.

Likestilling

HIM har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling. I selskapet skal det ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering.

Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra svært mannsdominerte miljøer, men dette har endret seg mye de senere årene. Av selskapets 39 fast ansatte er 14 kvinner, inkl. en kvinnelig lærling i gjenvinningsfaget. Daglig leder er kvinne og ledergruppen i HIM består av 2 kvinner og 2 menn. Styret bestod i 2018 av 5 kvinner og 3 menn.

Ytre miljø

HIM tar prøver av sigevann og grunnvann på Toraneset Miljøpark i tråd med utslippstillatelse. I tillegg tar HIM prøver av overvann fra avfallsmottak/ hage kompostering på Årabrot Miljøpark i hht tillatelse.

Haugesund kommune har ansvar for miljøundersøkelser knyttet til deponiovervåkingen ved Årabrot Miljøpark i hht tillatelse fra Fylkesmannen.

Framtiden

RenoNorden AS (RN) gikk høsten 2017 konkurs, og renovasjonsdriften gjennomføres nå i egenregi i HIM Transport AS. Driften har fungert svært godt i hele 2018 med få avvik og svært lavt sykefravær hos de ansatte. Det ble vinteren 2018/2019 utarbeidet en grundig evalueringsrapport knyttet til driften, og styret i HIM IKS vedtok i styremøte 25.03.19 at HIM skal videreføre drift i egenregi i HIM Transport AS på permanent basis. Som en følge av dette vedtaket, skal HIM Transport AS etableres med faste lokaliteter på hhv Årabrot og Toraneset miljøpark de kommende årene.

Styret i HIM IKS 2018

Foran fra venstre: Jo Inge Hagland (styremedlem), Jarle Utne Reitan (styremedlem), Ann Jeanette Olaussen (styremedlem) og Gerd Bogny Rossebø (styremedlem ansatte). Bak fra venstre: Johanne Halvorsen Øveraas (nestleder), Monika Lindanger (styremedlem), Arild Karlsen (styreleder), Gro Staveland (Adm. direktør) og Knut Arvid Hagenberg (observatør ansatte). Styremedlem Sarah Marie Ness Haaland var ikke til stede da bildet ble tatt.
Foran fra venstre: Jo Inge Hagland (styremedlem), Jarle Utne Reitan (styremedlem), Ann Jeanette Olaussen (styremedlem) og Gerd Bogny Rossebø (styremedlem ansatte). Bak fra venstre: Johanne Halvorsen Øveraas (nestleder), Monika Lindanger (styremedlem), Arild Karlsen (styreleder), Gro Staveland (Adm. direktør) og Knut Arvid Hagenberg (observatør ansatte). Styremedlem Sarah Marie Ness Haaland var ikke til stede da bildet ble tatt.

Toraneset 29. april 2019

Arild Karlsen Styreleder
Arild Karlsen
Styreleder
Johanne Halvorsen Øveraas Nestleder
Johanne Halvorsen Øveraas
Nestleder
Jo Inge Hagland Styremedlem
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde Styremedlem
Ann Jeanette Sunde
Styremedlem
Jarle Utne Reitan Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Monika Lindanger Styremedlem
Monika Lindanger
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø Ansattes representant
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gro Staveland Administrerende direktør
Gro Staveland
Administrerende direktør

Regnskap 2018

Resultatregnskap, Balanse, Kontantstrømanalyse og Noter til årsregnskapet.

Resultatregnskap 2018

Morselskap

Konsern

2017

2018

Budsjett 2018

Beskrivelse

Note

2018

2017

Driftsinntekter og driftskostnader
34 104 22934 131 31433 955 000Inntekter Miljøparkene34 131 31434 104 229
5 528 6136 295 9367 340 000Slaminntekter6 295 9365 528 613
59 547 06762 007 91062 670 000Renovasjonsinntekter62 007 91059 547 067
4 883 0864 164 9124 395 000Gjenvunne materialer4 164 9124 883 086
937 9341 043 001200 000Annen driftsinntekt1 043 0011 505 501
104 997 559107 643 073 108 560 000Sum driftsinntekter1 13107 643 073105 568 496
45 729 02648 892 92551 277 000Direkte kostnader30 525 47141 655 684
29 743 70331 734 619 31 786 000Lønnskostnad342 714 54631 714 161
10 066 80210 457 338 11 300 500Avskrivning på varige driftsmidler610 665 33810 117 469
17 052 09415 957 333 15 601 500Annen driftskostnad22 664 26319 461 907
102 591 625107 042 214109 965 000Sum driftskostnader106 569 618102 949 221
2 405 933600 859-1 405 000Driftsresultat1 073 4562 619 275
Finansinntekter og finanskostnader
752 447646 391350 000Renteinntekt648 281752 722
 00 375 000Annen finansinntekt00
00 0Nedskrivning finansielle anleggsmidler00
-684 210-716 520 -815 000Rentekostnad-716 520-684 210
-568 250-460 027-599 000Annen finanskostnad-460 078-568 250
-500 013-530 156-689 000Netto finansresultat-528 317-499 738
1 905 92070 7032 094 000Ordinært resultat før skattekostnad545 1392 119 537
-487 487-11 858 Skattekostnad på ordinært resultat5-120 075-537 438
1 418 43358 845Årets resultat7425 0641 582 099
Anvendelse av årsresultatet
00Avsatt utbytte00
00Minoritetsandel av årets resultat00
1 418 43358 845Annen egenkapital/Konsernets fond425 0641 582 099
1 418 43358 845Sum anvendelse7425 0641 582 099

 

Balanse

 

 

MorselskapKonsern

2017

2018

Note

2018

2017

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler:
458 648535 558Utsatt skattefordel5515 679428 349
458 648535 558Sum immaterielle eiendeler515 679428 349
 Varige driftsmidler:
43 592 47141 804 981Tomter, bygninger o.a. fast eiendom42 028 98142 592 471
30 072 95727 607 885Maskiner og anlegg28 165 21830 782 290
00Driftsløsøre, inventar og utstyr00
72 665 42869 412 866Sum varige driftsmidler6 1070 194 19973 374 761
 Finansielle anleggsmidler:
50 00050 000Aksjer i datterselskap400
840 955955 993Investeringer i aksjer og andeler4955 993840 955
2 000 0002 000 000Lån til selskap i samme konsern1200
2 890 9553 005 993Sum finansielle anleggsmidler955 993840 955
76 015 03172 954 417Sum anleggsmidler71 665 87174 644 065
 OMLØPSMIDLER
292 7951 115 588Varebeholdning1 115 588292 795
Fordringer:
6 093 9335 880 854Kundefordringer25 880 8547 022 191
2 375 0812 261 796Andre fordringer121 510 9581 596 549
8 469 0148 142 650Sum fordringer7 391 8128 618 740
17 459 90414 120 297Kontanter og bankinnskudd917 226 41617 747 179
26 221 71323 378 535Sum omløpsmidler25 733 81626 658 714
102 236 74496 332 953SUM EIENDELER97 399 687101 302 779

 

MorselskapKonsern

2017

2018

Note

2018

2017

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital:
175 800175 800Selskapskapital7175 800175 800
175 800175 800Sum innskutt egenkapital175 800175 800
Opptjent egenkapital
21 849 79621 908 641Annen egenkapital, majoritetsdel22 438 52822 013 463
00Annen egenkapital, minoritetsdel00
21 849 79621 908 641Sum opptjent egenkapital22 438 52822 013 463
22 025 59622 084 441Sum egenkapital722 614 32822 189 263
 GJELD
 Avsetning for forpliktelser:
4 073 9094 765 624Pensjonsforpliktelser114 765 6244 073 909
00Utsatt skatt500
12 000 00012 000 000Andre avsetninger for forpliktelser812 000 00012 000 000
16 073 90916 765 624Sum avsetning for forpliktelser16 765 62416 073 909
Langsiktig gjeld:
45 818 77042 801 005Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner842 801 00545 818 770
45 818 77042 801 005Sum langsiktig gjeld42 801 00545 818 770
Kortsiktig gjeld:
00Gjeld til kredittinstitusjoner00
13 048 8728 828 183Leverandørgjeld7 287 50111 106 438
531 74188 622Betalbar skatt5207 259551 393
1 819 0482 105 868Skyldig offentlige avgifter3 166 8002 454 079
2 918 8083 659 210Annen kortsiktig gjeld4 557 1713 108 927
18 318 46914 681 883Sum kortsiktig gjeld15 218 73117 220 837
80 211 14874 248 512Sum gjeld74 785 36079 113 516
102 236 74496 332 953SUM EGENKAPITAL OG GJELD97 399 687101 302 779

Toraneset 29. april 2019

Arild Karlsen Styreleder
Arild Karlsen
Styreleder
Johanne Halvorsen Øveraas Nestleder
Johanne Halvorsen Øveraas
Nestleder
Jo Inge Hagland Styremedlem
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde Styremedlem
Ann Jeanette Sunde
Styremedlem
Jarle Utne Reitan Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Monika Lindanger Styremedlem
Monika Lindanger
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø Ansattes representant
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gro Staveland Administrerende direktør
Gro Staveland
Administrerende direktør

Kontantstrømsanalyse

 

MorselskapKonsern 

2017

2018

2018

2017

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
1 905 92070 703Resultat før skattekostnad545 1392 119 537
-460 510-531 741Periodens betalte skatt-551 393-460 510
00Gevinst salg anleggsmidler00
10 066 80210 457 338Ordinære av- og nedskrivninger10 665 33810 117 469
859 565691 715Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsfond691 715859 565
923 444-4 830 403Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld-3 500 393-1 947 248
-1 437 7381 140 360Endring i andre tidsavgrensningsposter2 246 410165 945
11 857 4836 997 972Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter10 096 81610 854 758
 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
00Innbetaling ved salg av varige driftsmidler00
-25 476 100-7 204 776Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler-7 484 776-26 236 100
00Innbetaling ved salg av aksjer/andeler i andre foretak00
-50 0000Utbetaling ved kjøp finansielle driftsmidler00
-2 107 946-115 038Inn-/utbetalinger ved kjøp av andre investeringer-115 038-107 946
-27 634 046-7 319 814Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter-7 599 814-26 344 046
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
4 077 6170Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld04 077 617
0-3 017 765Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld-3 017 7650
00Inn-/utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld00
-1 3830Netto endring kassekreditt0-1 383
00Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld00
00Utbetalinger utbytte00
4 076 234-3 017 765Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter-3 017 7654 076 234
-11 700 329-3 339 607Netto endring i kontanter-520 763-11 413 054
29 160 23317 459 904Kontanter og bankinnskudd 1.1.17 747 17929 160 233
17 459 90414 120 297Kontanter og bankinnskudd 31.1217 226 41617 747 179

Revisors beretning

Organisasjon 2018

HIM hadde ved inngangen til 2019 totalt 39 faste stillinger inkl. 2 lærlinger i gjenvinningsfaget. Det har vært store endringer i ledergruppa i HIM i løpet av 2018 da 3 stk valgte å forlate HIM til fordel for andre arbeidsgivere. Marta Haugsgjerd sluttet i sin stilling i juni 2018 og ble erstattet av Veslemøy Eriksen i august 2018. Mette Wee og Magnus T. Hauge sluttet i sine stillinger i hhv september og november 2018. De 2 sistnevnte er foreløpig erstattet av egne ansatte, bl.a. ved at 2 prosjektstillinger ble gjort om til faste stillinger.

Organisasjonskart for HIM IKS

Oppdatert pr. 31.12.2018

Representantskap

Følgende representantskap er valgt for perioden 2015-2019 med Sigmund Lier som leder og Gudrun Caspersen som nestleder:

Styret

I mai 2018 valgte Representantskapet i HIM nytt styre for perioden 2018-2020:

Klagenemnda for HIM IKS

Renovasjon og slam

Renovasjonsvirksomheten

Klager på manglende tømming

Graf som viser antall klager på manglende tømminger

Moderne avfallsløsninger

Det siste året er det kommet på plass nedgravde avfallsløsninger i borettslag, skoler, barnehager og næringsbygg i vårt distrikt. Disse tømmes av HIM-bil utstyrt med spesialtilpasset løfteanordning.

Slamtømming

HIM har ansvar for tømming av over 6.000 private slamanlegg. Vanlige husholdningstanker tømmes hvert 2. år, mens tilsvarende for fritidsboliger tømmes hvert 4. år. Ekstra- eller nødtømminger må utføres ved behov. Nødtømming utføres innen 24 timer.

Miljøparkene

Informasjonsarbeid og omdømmebygging

HIM gjennomførte også i 2018 en rekke informasjonstiltak med stadig økende fokus på digital informasjon og kommunikasjon rettet mot våre kunder og abonnenter.

Skattkammeret ved enden av regnbuen

HIM-nytt

HIM-nytt nr. 1/2018

HIM-nytt nr 2/2018

HIM-nytt for Hyttefolket 2018

Avfallsmengder og sorteringsgrad

Etter mange år med økende avfallsmengder, ser vi en reduksjon i avfallsmengden de tre siste årene i tillegg til en økning i avfall som material gjenvinnes.

Antall kg avfall produsert per innbygger
Prosent materialgjenvinning

Materialgjenvinning

Utsortering

Avfallsmengder

Gjenbruk

Næring

HIM Næring har kunder i følgende hovedgrupper:

HMS, kvalitetssikring og miljø

HIM har et etablert kvalitetssystem og har i 2018 innført LEAN som en del av forbedringsarbeidet.

Annen informasjon

Telefonstatistikk

Omlegging til nye tømmeruter i januar gir merkbart utslag på antall telefoner til kundesenteret.
Gjennomsnittlig responstid holder seg godt under 40 sekunder.

Gebyrutvikling renovasjon

Selvkostfond

Langsiktig gjeld

Utvikling langsiktig gjeld og opplysninger om større prosjekter som har påvirket låneopptaket