Scroll ned ...

Velkommen til digital årsmelding

Dette er årsmeldingen for HIM IKS for 2018. HIM startet med digital årsmelding i 2016 og fikk positive tilbakemeldinger på denne løsningen. En digital årsmelding er lett tilgjengelig for flere lesere. Den er også i samsvar med HIM sin målsetting om alltid å ha fokus på å spare miljøet der det er mulig.

Aktuell kommentar

Begrepet sirkulærøkonomi har fått enda bedre fotfeste i året som er gått, og avfall på avveie og plast i havet har engasjert mange. Avfallsbransjen har dermed vært synlig for folk flest i ulike sammenhenger. Mange av innbyggerne i HIM-området har deltatt i ulike ryddeaksjoner, og HIM sine kunder har helt konkret fått en ny beholder til innsamling av glass- og metallemballasje.

Les mer

Årsmelding 2018

Virksomhetens art og hvordan den drives

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap eid av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Selskapet er opprettet for å utføre oppgaver tilknyttet renovasjon, slam og gjenvinning for disse kommunene. Selskapet har hovedkontor i Vindafjord kommune.

HIM utfører i dag alle renovasjons- og slamtjenestene for eierkommunene. I tillegg tilbyr selskapet renovasjonstjenester til næringslivet i Nord Rogaland.

Videre drift

Regnskap og balanse er satt opp i samsvar med krav i regnskapsloven. Etter styrets mening viser de økonomiske resultatene at forutsetningen for å drive videre er til stede.

Redegjørelse for årsregnskapet

Her følger en oversikt over regnskapsmessige forhold.

Arbeidsmiljø

Selskapet har som målsetting å ta vare på helsa til de ansatte, både fysisk og mentalt. HIM har avtale med Aktimed AS (tidl. SOS Internasjonal) og det utarbeides årlig en samarbeidsplan.

Likestilling

HIM har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling. I selskapet skal det ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering.

Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra svært mannsdominerte miljøer, men dette har endret seg mye de senere årene. Av selskapets 39 fast ansatte er 14 kvinner, inkl. en kvinnelig lærling i gjenvinningsfaget. Daglig leder er kvinne og ledergruppen i HIM består av 2 kvinner og 2 menn. Styret bestod i 2018 av 5 kvinner og 3 menn.

Ytre miljø

HIM tar prøver av sigevann og grunnvann på Toraneset Miljøpark i tråd med utslippstillatelse. I tillegg tar HIM prøver av overvann fra avfallsmottak/ hage kompostering på Årabrot Miljøpark i hht tillatelse.

Haugesund kommune har ansvar for miljøundersøkelser knyttet til deponiovervåkingen ved Årabrot Miljøpark i hht tillatelse fra Fylkesmannen.

Framtiden

RenoNorden AS (RN) gikk høsten 2017 konkurs, og renovasjonsdriften gjennomføres nå i egenregi i HIM Transport AS. Driften har fungert svært godt i hele 2018 med få avvik og svært lavt sykefravær hos de ansatte. Det ble vinteren 2018/2019 utarbeidet en grundig evalueringsrapport knyttet til driften, og styret i HIM IKS vedtok i styremøte 25.03.19 at HIM skal videreføre drift i egenregi i HIM Transport AS på permanent basis. Som en følge av dette vedtaket, skal HIM Transport AS etableres med faste lokaliteter på hhv Årabrot og Toraneset miljøpark de kommende årene.

Styret i HIM IKS 2018

Foran fra venstre:
Jo Inge Hagland (styremedlem), Jarle Utne Reitan (styremedlem), Ann Jeanette Olaussen (styremedlem) og Gerd Bogny Rossebø (styremedlem ansatte).
Bak fra venstre:
Johanne Halvorsen Øveraas (nestleder), Monika Lindanger (styremedlem), Arild Karlsen (styreleder), Gro Staveland (Adm. direktør) og Knut Arvid Hagenberg (observatør ansatte). 
Styremedlem Sarah Marie Ness Haaland var ikke til stede da bildet ble tatt.
Foran fra venstre: Jo Inge Hagland (styremedlem), Jarle Utne Reitan (styremedlem), Ann Jeanette Olaussen (styremedlem) og Gerd Bogny Rossebø (styremedlem ansatte). Bak fra venstre: Johanne Halvorsen Øveraas (nestleder), Monika Lindanger (styremedlem), Arild Karlsen (styreleder), Gro Staveland (Adm. direktør) og Knut Arvid Hagenberg (observatør ansatte). Styremedlem Sarah Marie Ness Haaland var ikke til stede da bildet ble tatt.

Toraneset 29. april 2019

Arild Karlsen
Styreleder
Arild Karlsen
Styreleder
Johanne Halvorsen Øveraas
Nestleder
Johanne Halvorsen Øveraas
Nestleder
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde
Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Monika Lindanger
Styremedlem
Monika Lindanger
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gro Staveland
Administrerende direktør
Gro Staveland
Administrerende direktør

Regnskap 2018

Resultatregnskap, Balanse, Kontantstrømanalyse og Noter til årsregnskapet.

Resultatregnskap 2018

Morselskap

Konsern

2017

2018

Budsjett 2018

Beskrivelse

Note

2018

2017

Driftsinntekter og driftskostnader
34 104 229 34 131 314 33 955 000 Inntekter Miljøparkene 34 131 314 34 104 229
5 528 613 6 295 936 7 340 000 Slaminntekter 6 295 936 5 528 613
59 547 067 62 007 910 62 670 000 Renovasjonsinntekter 62 007 910 59 547 067
4 883 086 4 164 912 4 395 000 Gjenvunne materialer 4 164 912 4 883 086
937 934 1 043 001 200 000 Annen driftsinntekt 1 043 001 1 505 501
104 997 559 107 643 073  108 560 000 Sum driftsinntekter 1 13 107 643 073 105 568 496
45 729 026 48 892 925 51 277 000 Direkte kostnader 30 525 471 41 655 684
29 743 703 31 734 619  31 786 000 Lønnskostnad 3 42 714 546 31 714 161
10 066 802 10 457 338  11 300 500 Avskrivning på varige driftsmidler 6 10 665 338 10 117 469
17 052 094 15 957 333  15 601 500 Annen driftskostnad 22 664 263 19 461 907
102 591 625 107 042 214 109 965 000 Sum driftskostnader 106 569 618 102 949 221
2 405 933 600 859 -1 405 000 Driftsresultat 1 073 456 2 619 275
Finansinntekter og finanskostnader
752 447 646 391 350 000 Renteinntekt 648 281 752 722
 0 0  375 000 Annen finansinntekt 0 0
0 0  0 Nedskrivning finansielle anleggsmidler 0 0
-684 210 -716 520  -815 000 Rentekostnad -716 520 -684 210
-568 250 -460 027 -599 000 Annen finanskostnad -460 078 -568 250
-500 013 -530 156 -689 000 Netto finansresultat -528 317 -499 738
1 905 920 70 703 2 094 000 Ordinært resultat før skattekostnad 545 139 2 119 537
-487 487 -11 858  Skattekostnad på ordinært resultat 5 -120 075 -537 438
1 418 433 58 845 Årets resultat 7 425 064 1 582 099
Anvendelse av årsresultatet
0 0 Avsatt utbytte 0 0
0 0 Minoritetsandel av årets resultat 0 0
1 418 433 58 845 Annen egenkapital/Konsernets fond 425 064 1 582 099
1 418 433 58 845 Sum anvendelse 7 425 064 1 582 099

 

Balanse

 

 

Morselskap Konsern

2017

2018

Note

2018

2017

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler:
458 648 535 558 Utsatt skattefordel 5 515 679 428 349
458 648 535 558 Sum immaterielle eiendeler 515 679 428 349
 Varige driftsmidler:
43 592 471 41 804 981 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 42 028 981 42 592 471
30 072 957 27 607 885 Maskiner og anlegg 28 165 218 30 782 290
0 0 Driftsløsøre, inventar og utstyr 0 0
72 665 428 69 412 866 Sum varige driftsmidler 6 10 70 194 199 73 374 761
 Finansielle anleggsmidler:
50 000 50 000 Aksjer i datterselskap 4 0 0
840 955 955 993 Investeringer i aksjer og andeler 4 955 993 840 955
2 000 000 2 000 000 Lån til selskap i samme konsern 12 0 0
2 890 955 3 005 993 Sum finansielle anleggsmidler 955 993 840 955
76 015 031 72 954 417 Sum anleggsmidler 71 665 871 74 644 065
 OMLØPSMIDLER
292 795 1 115 588 Varebeholdning 1 115 588 292 795
Fordringer:
6 093 933 5 880 854 Kundefordringer 2 5 880 854 7 022 191
2 375 081 2 261 796 Andre fordringer 12 1 510 958 1 596 549
8 469 014 8 142 650 Sum fordringer 7 391 812 8 618 740
17 459 904 14 120 297 Kontanter og bankinnskudd 9 17 226 416 17 747 179
26 221 713 23 378 535 Sum omløpsmidler 25 733 816 26 658 714
102 236 744 96 332 953 SUM EIENDELER 97 399 687 101 302 779

 

Morselskap Konsern

2017

2018

Note

2018

2017

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital:
175 800 175 800 Selskapskapital 7 175 800 175 800
175 800 175 800 Sum innskutt egenkapital 175 800 175 800
Opptjent egenkapital
21 849 796 21 908 641 Annen egenkapital, majoritetsdel 22 438 528 22 013 463
0 0 Annen egenkapital, minoritetsdel 0 0
21 849 796 21 908 641 Sum opptjent egenkapital 22 438 528 22 013 463
22 025 596 22 084 441 Sum egenkapital 7 22 614 328 22 189 263
 GJELD
 Avsetning for forpliktelser:
4 073 909 4 765 624 Pensjonsforpliktelser 11 4 765 624 4 073 909
0 0 Utsatt skatt 5 0 0
12 000 000 12 000 000 Andre avsetninger for forpliktelser 8 12 000 000 12 000 000
16 073 909 16 765 624 Sum avsetning for forpliktelser 16 765 624 16 073 909
Langsiktig gjeld:
45 818 770 42 801 005 Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 8 42 801 005 45 818 770
45 818 770 42 801 005 Sum langsiktig gjeld 42 801 005 45 818 770
Kortsiktig gjeld:
0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
13 048 872 8 828 183 Leverandørgjeld 7 287 501 11 106 438
531 741 88 622 Betalbar skatt 5 207 259 551 393
1 819 048 2 105 868 Skyldig offentlige avgifter 3 166 800 2 454 079
2 918 808 3 659 210 Annen kortsiktig gjeld 4 557 171 3 108 927
18 318 469 14 681 883 Sum kortsiktig gjeld 15 218 731 17 220 837
80 211 148 74 248 512 Sum gjeld 74 785 360 79 113 516
102 236 744 96 332 953 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 97 399 687 101 302 779

Toraneset 29. april 2019

Arild Karlsen
Styreleder
Arild Karlsen
Styreleder
Johanne Halvorsen Øveraas
Nestleder
Johanne Halvorsen Øveraas
Nestleder
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Jo Inge Hagland
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde
Styremedlem
Ann Jeanette Sunde
Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Jarle Utne Reitan
Styremedlem
Monika Lindanger
Styremedlem
Monika Lindanger
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland
Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gerd Borgny Rossebø
Ansattes representant
Gro Staveland
Administrerende direktør
Gro Staveland
Administrerende direktør

Kontantstrømsanalyse

 

Morselskap Konsern 

2017

2018

2018

2017

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
1 905 920 70 703 Resultat før skattekostnad 545 139 2 119 537
-460 510 -531 741 Periodens betalte skatt -551 393 -460 510
0 0 Gevinst salg anleggsmidler 0 0
10 066 802 10 457 338 Ordinære av- og nedskrivninger 10 665 338 10 117 469
859 565 691 715 Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsfond 691 715 859 565
923 444 -4 830 403 Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld -3 500 393 -1 947 248
-1 437 738 1 140 360 Endring i andre tidsavgrensningsposter 2 246 410 165 945
11 857 483 6 997 972 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 10 096 816 10 854 758
 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
0 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 0
-25 476 100 -7 204 776 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -7 484 776 -26 236 100
0 0 Innbetaling ved salg av aksjer/andeler i andre foretak 0 0
-50 000 0 Utbetaling ved kjøp finansielle driftsmidler 0 0
-2 107 946 -115 038 Inn-/utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -115 038 -107 946
-27 634 046 -7 319 814 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -7 599 814 -26 344 046
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
4 077 617 0 Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 4 077 617
0 -3 017 765 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -3 017 765 0
0 0 Inn-/utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 0
-1 383 0 Netto endring kassekreditt 0 -1 383
0 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 0
0 0 Utbetalinger utbytte 0 0
4 076 234 -3 017 765 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -3 017 765 4 076 234
-11 700 329 -3 339 607 Netto endring i kontanter -520 763 -11 413 054
29 160 233 17 459 904 Kontanter og bankinnskudd 1.1. 17 747 179 29 160 233
17 459 904 14 120 297 Kontanter og bankinnskudd 31.12 17 226 416 17 747 179

Revisors beretning

Organisasjon 2018

HIM hadde ved inngangen til 2019 totalt 39 faste stillinger inkl. 2 lærlinger i gjenvinningsfaget. Det har vært store endringer i ledergruppa i HIM i løpet av 2018 da 3 stk valgte å forlate HIM til fordel for andre arbeidsgivere. Marta Haugsgjerd sluttet i sin stilling i juni 2018 og ble erstattet av Veslemøy Eriksen i august 2018. Mette Wee og Magnus T. Hauge sluttet i sine stillinger i hhv september og november 2018. De 2 sistnevnte er foreløpig erstattet av egne ansatte, bl.a. ved at 2 prosjektstillinger ble gjort om til faste stillinger.

Organisasjonskart for HIM IKS

Oppdatert pr. 31.12.2018

Representantskap

Følgende representantskap er valgt for perioden 2015-2019 med Sigmund Lier som leder og Gudrun Caspersen som nestleder:

Styret

I mai 2018 valgte Representantskapet i HIM nytt styre for perioden 2018-2020:

Klagenemnda for HIM IKS

Renovasjon og slam

Renovasjonsvirksomheten

Klager på manglende tømming

Graf som viser antall klager på manglende tømminger

Moderne avfallsløsninger

Det siste året er det kommet på plass nedgravde avfallsløsninger i borettslag, skoler, barnehager og næringsbygg i vårt distrikt. Disse tømmes av HIM-bil utstyrt med spesialtilpasset løfteanordning.

Slamtømming

HIM har ansvar for tømming av over 6.000 private slamanlegg. Vanlige husholdningstanker tømmes hvert 2. år, mens tilsvarende for fritidsboliger tømmes hvert 4. år. Ekstra- eller nødtømminger må utføres ved behov. Nødtømming utføres innen 24 timer.

Miljøparkene

Informasjonsarbeid og omdømmebygging

HIM gjennomførte også i 2018 en rekke informasjonstiltak med stadig økende fokus på digital informasjon og kommunikasjon rettet mot våre kunder og abonnenter.

Les mer

Skattkammeret ved enden av regnbuen

HIM-nytt

HIM-nytt nr. 1/2018

HIM-nytt nr 2/2018

HIM-nytt for Hyttefolket 2018

Avfallsmengder og sorteringsgrad

Etter mange år med økende avfallsmengder, ser vi en reduksjon i avfallsmengden de tre siste årene i tillegg til en økning i avfall som material gjenvinnes.

Antall kg avfall produsert per innbygger
Prosent materialgjenvinning

Materialgjenvinning

Utsortering

Avfallsmengder

Gjenbruk

Næring

HIM Næring har kunder i følgende hovedgrupper:

Les mer

HMS, kvalitetssikring og miljø

HIM har et etablert kvalitetssystem og har i 2018 innført LEAN som en del av forbedringsarbeidet.

Les mer

Annen informasjon

Telefonstatistikk

Omlegging til nye tømmeruter i januar gir merkbart utslag på antall telefoner til kundesenteret.
Gjennomsnittlig responstid holder seg godt under 40 sekunder.

Gebyrutvikling renovasjon

Selvkostfond

Langsiktig gjeld

Utvikling langsiktig gjeld og opplysninger om større prosjekter som har påvirket låneopptaket