Aktuell kommentar

Begrepet sirkulærøkonomi har fått enda bedre fotfeste i året som er gått, og avfall på avveie og plast i havet har engasjert mange. Avfallsbransjen har dermed vært synlig for folk flest i ulike sammenhenger. Mange av innbyggerne i HIM-området har deltatt i ulike ryddeaksjoner, og HIM sine kunder har helt konkret fått en ny beholder til innsamling av glass- og metallemballasje.

Gjenbruk

På Haugalandet er det etter hvert etablert mange gjenbruksbutikker. I tillegg bidrar Finn.no og en rekke aktive Facebook-sider på Haugalandet til gjenbruk i regionen. Affi bruktbutikk har dermed opplevd noe stagnerende omsetning de siste årene. HIM har en årlig auksjon på Affi, og dette bidrar til en del blest og nye kunder til bruktbutikken. På de andre 2 anleggene har vi Skattkamre som er svært populære og som medvirker til ytterligere gjenbruk i HIM-kommunene.

Miljø- og kvalitetssikring

HIM opplever at det stilles stadig økende krav til kvalitet knyttet til alle avfalls-fraksjoner, og dette stiller igjen nye krav til oss som mottaker og deretter leverandør av råvarer som mat, papir, glass, trevirke og farlig avfall for å nevne noe. Stengte grenser til Kina har satt fart i arbeidet med kvaliteten på de resirkulerte råvarene, da det nå er mer avfall som skal inn til færre sluttbehandlere. Dermed ser vi at kvalitetskravene stadig øker, og dette er både bra og utfordrende for oss.

HIM startet med ny henteordning for glass- og metallemballasje fra 01.01.18. Den nye ordningen er svært godt mottatt av våre kunder, og kvaliteten er jevnt over god. Innsamlet mengde har økt med ca 50%.

HIM hadde revisjon fra Mattilsynet i 2018 og fikk 3 mindre avvik som ble lukket i løpet av kort tid. Vi hadde også tilsyn fra Arbeidstilsynet og Det Lokale El-tilsynet, og fikk ingen avvik eller merknader fra dem.

Som en følge av arbeid med strategisk plan ble det i 2018 bestemt at HIM skal ta i bruk LEAN som forbedringsmetodikk. Det er gjennomført flere innledende møter og HIM har engasjert konsulent som skal bistå oss i starten. Vi håper at dette vil gi oss god effekt innen kvalitet og drift, økonomi og arbeidsmiljø.

Moderne avfallsløsninger

I 2018 har det kommet en del flere nedgravde beholdere. Det er montert nivåmålere i disse beholderne og i glassigloer som benyttes enkelte steder fortsatt. Det er dermed mulig å tømme beholderne etter behov og ikke på faste ruter. Det planlegges også å montere adgangskontroll på beholderne slik at kun de som er tilknyttet beholderen kan få åpnet den. Dette vil også bidra til at en kan differensiere avfallsgebyret på en enkel måte; noe som er ønsket av mange abonnenter.

Kompostering og deponi

I september 2018 fikk HIM en fornyet tillatelse fra Fylkesmannen i Rogaland til å kompostere mat og slam på Toraneset Miljøpark etter klageavgjørelse i Miljødirektoratet. Vedtaket om at all matavfalls- og slamkompostering må foregå innenfor 4 tette vegger og tak innebærer at HIM vil legge ned komposteringsdriften på Toraneset i hht de frister som er satt i tillatelsen. Det er fortsatt stor og økende etterspørsel etter kompostproduktene, både fra privatpersoner, anleggsgartnere, entreprenører m.m., så det er ikke med lett hjerte at driften legges ned og alt biologisk avfall med unntak av hageavfall må sluttbehandles utenfor egen region.

Kompostering av hageavfall på Årabrot miljøpark vil heldigvis fortsette, og vi ser at det er stor etterspørsel også etter denne komposten.

Når det gjelder det eksisterende deponiet på Toraneset, er deponietappe 1 snart full. Arbeider med avslutting av deponiet vil starte opp i 2019 og det skal tas stilling til om deponietappe 2 skal etableres i hht tillatelse fra Fylkesmannen. En hel del av slamkomposten som er produsert på Toraneset vil bli benyttet som overdekkingsmasse på deponiet.

Etne miljøstasjon

I 2018 ble det bygd et overbyd mottak på miljøstasjonen i Etne etter samme mal som på Toraneset. Anlegget ble offisielt åpnet 16.01.19 av ordfører i Etne, Siri Klokkerstuen.

Slam

På HIM sitt kundesenter jobbes det tett opp mot vår slamrenovatør JTR AS og våre slamkunder. Det er gjennomført en rekke driftsmøter med JTR og flere samlinger med administrasjonen i eierkommunene til HIM. JTR lå pr. 01.01.19 noe etter i fremdriften på tømming av slamavskillere. De har hatt stor utskifting av personell og noe driftsproblemer med sine biler. Selskapet har nylig ansatt ny avdelingsleder, og er klar for de neste 3 årene av en 6-årig kontraktsperiode.

Næring

HIM har et stabilt kundegrunnlag, og det jobbes for å gi et bredt tilbud til hver enkelt kunde. Det har også i 2018 vært stort fokus på mottak og innsamling av farlig avfall og risikoavfall. HIM har fra høsten 2018 ikke lenger en egen næringsleder, men har en næringskonsulent som er organisert i driftsavdelingen. Næringskonsulenten er også løyveansvarlig, og hun er HIM IKS sin transportleder. Disse rollene har hun også ovenfor HIM Transport AS.

HIM Transport AS

I 2018 har HIM utført renovasjon i egenregi i datterselskapet HIM Transport AS. Selskapet er 100% eid av HIM IKS. Driften har fungert svært godt med få avvik og svært lavt sykefravær hos de ansatte. Styret i HIM IKS vedtok i styremøte 25.03.19 at HIM skal videreføre drift i egenregi i HIM Transport AS på permanent basis.

Avsluttende kommentar

HIM er stolte av å bidra i en innovativ bransje med fokus på sirkulær økonomi, og i 2019 skal HIM bl.a. fortsette med kompetanseutvikling, innføre LEAN som forbedringsverktøy og jobbe aktivt for å øke materialgjenvinningsgraden på innsamlet og innlevert avfall. Det er bare å glede seg til fortsettelsen!

Jeg vil avslutte med å takke alle ansatte for innsatsen og takke styret, kunder og andre forbindelser for godt samarbeid!

Gro Staveland
Adm.direktør