Næring

HIM Næring har kunder i følgende hovedgrupper:

  • En del mindre næringskunder leverer avfall direkte til miljøparkene og sorterer selv på rampe. Denne gruppen kunder har minket noe i 2018 i forhold til 2017.
  • Andre kunder leverer ferdig sortert avfall til omlasting og viderebehandling, f.eks. behandlet trevirke og farlig avfall.
  • Noen kunder leverer fortsatt til deponi; f.eks. lettere forurensede grusmasser, blåsesand og asbest. Her må det avklares i forkant om HIM har tillatelse til å ta imot avfallet, og det må leveres analyseprøver og dokumentasjon på innholdet i det aktuelle avfallet. HIM Næring får fortsatt en hel del henvendelser knyttet til masser til deponi.
  • Noen få kunder leverer usortert avfall til grovsortering i næringshallen på Toraneset. Denne kundegruppen er minkende, og det skyldes bl.a. at mye avfall sorteres direkte på bygge- og riveplass, og i mindre grad leveres som usortert.
  • Den siste gruppen kunder er de som får avfall hentet i beholder/container på faste hentedager. HIM tilbyr henting av restavfall, matavfall, papir, plast, glass- og metallemballasje samt risiko- og smitteavfall og farlig avfall.

Henteordninger

I 2018 har HIM Næring i stor grad fokusert på å pleie og videreutvikle tilbud til sine ca 800 eksisterende kunder. Det har vært et mål å øke antall fraksjoner hos eksisterende kunder og det har en i stor grad lyktes med.

HIM Næring har også i 2018 hatt stor fokus på innhenting av Risiko- og smitteavfall. Som en følge av kontrakten med Karmøy kommune, har det kommet til en rekke nye kunder på Karmøy og ellers på Haugalandet samt at hver enkelt kunde i «Karmøyanbudet» leverer store og økende mengder avfall.