Materialgjenvinning

Materialgjenvinningsgrad defineres som andel av total avfallsmengde som leveres enten direkte til materialgjenvinning eller til sentralsortering før det blir en ny råvare. Det er mye fokus på materialgjenvinningsgrad nasjonalt og internasjonalt blant annet fra EU. Innen 2035 skal så mye som 65 % av alt husholdningsavfall materialgjenvinnes. Det er derfor gledelig å se at materialgjenvinningsgraden økte fra 2017 til 2018 med over fem prosent til 44,7 %. Figuren under viser prosentvis utvikling for andel avfall som har blitt materialgjenvunnet de siste årene.

HIM innførte henteordning for glass og metall i 2017, og mengden innsamlet glass og metall har økt med 55 % fra 2017 til 2018.  I tillegg ble ca 1/3 av behandlet trevirke sendt til materialgjenvinning i 2018, i 2017 ble alt behandlet trevirke sendt til energigjenvinning. Dette er hovedårsakene til økt materialgjenvinningsgrad i 2018.