Resultatregnskap 2018

Morselskap

Konsern

2017

2018

Budsjett 2018

Beskrivelse

Note

2018

2017

Driftsinntekter og driftskostnader
34 104 229 34 131 314 33 955 000 Inntekter Miljøparkene 34 131 314 34 104 229
5 528 613 6 295 936 7 340 000 Slaminntekter 6 295 936 5 528 613
59 547 067 62 007 910 62 670 000 Renovasjonsinntekter 62 007 910 59 547 067
4 883 086 4 164 912 4 395 000 Gjenvunne materialer 4 164 912 4 883 086
937 934 1 043 001 200 000 Annen driftsinntekt 1 043 001 1 505 501
104 997 559 107 643 073  108 560 000 Sum driftsinntekter 1 13 107 643 073 105 568 496
45 729 026 48 892 925 51 277 000 Direkte kostnader 30 525 471 41 655 684
29 743 703 31 734 619  31 786 000 Lønnskostnad 3 42 714 546 31 714 161
10 066 802 10 457 338  11 300 500 Avskrivning på varige driftsmidler 6 10 665 338 10 117 469
17 052 094 15 957 333  15 601 500 Annen driftskostnad 22 664 263 19 461 907
102 591 625 107 042 214 109 965 000 Sum driftskostnader 106 569 618 102 949 221
2 405 933 600 859 -1 405 000 Driftsresultat 1 073 456 2 619 275
Finansinntekter og finanskostnader
752 447 646 391 350 000 Renteinntekt 648 281 752 722
 0 0  375 000 Annen finansinntekt 0 0
0 0  0 Nedskrivning finansielle anleggsmidler 0 0
-684 210 -716 520  -815 000 Rentekostnad -716 520 -684 210
-568 250 -460 027 -599 000 Annen finanskostnad -460 078 -568 250
-500 013 -530 156 -689 000 Netto finansresultat -528 317 -499 738
1 905 920 70 703 2 094 000 Ordinært resultat før skattekostnad 545 139 2 119 537
-487 487 -11 858  Skattekostnad på ordinært resultat 5 -120 075 -537 438
1 418 433 58 845 Årets resultat 7 425 064 1 582 099
Anvendelse av årsresultatet
0 0 Avsatt utbytte 0 0
0 0 Minoritetsandel av årets resultat 0 0
1 418 433 58 845 Annen egenkapital/Konsernets fond 425 064 1 582 099
1 418 433 58 845 Sum anvendelse 7 425 064 1 582 099