Balanse

 

 

Morselskap Konsern

2017

2018

Note

2018

2017

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler:
458 648 535 558 Utsatt skattefordel 5 515 679 428 349
458 648 535 558 Sum immaterielle eiendeler 515 679 428 349
 Varige driftsmidler:
43 592 471 41 804 981 Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 42 028 981 42 592 471
30 072 957 27 607 885 Maskiner og anlegg 28 165 218 30 782 290
0 0 Driftsløsøre, inventar og utstyr 0 0
72 665 428 69 412 866 Sum varige driftsmidler 6 10 70 194 199 73 374 761
 Finansielle anleggsmidler:
50 000 50 000 Aksjer i datterselskap 4 0 0
840 955 955 993 Investeringer i aksjer og andeler 4 955 993 840 955
2 000 000 2 000 000 Lån til selskap i samme konsern 12 0 0
2 890 955 3 005 993 Sum finansielle anleggsmidler 955 993 840 955
76 015 031 72 954 417 Sum anleggsmidler 71 665 871 74 644 065
 OMLØPSMIDLER
292 795 1 115 588 Varebeholdning 1 115 588 292 795
Fordringer:
6 093 933 5 880 854 Kundefordringer 2 5 880 854 7 022 191
2 375 081 2 261 796 Andre fordringer 12 1 510 958 1 596 549
8 469 014 8 142 650 Sum fordringer 7 391 812 8 618 740
17 459 904 14 120 297 Kontanter og bankinnskudd 9 17 226 416 17 747 179
26 221 713 23 378 535 Sum omløpsmidler 25 733 816 26 658 714
102 236 744 96 332 953 SUM EIENDELER 97 399 687 101 302 779

 

Morselskap Konsern

2017

2018

Note

2018

2017

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital:
175 800 175 800 Selskapskapital 7 175 800 175 800
175 800 175 800 Sum innskutt egenkapital 175 800 175 800
Opptjent egenkapital
21 849 796 21 908 641 Annen egenkapital, majoritetsdel 22 438 528 22 013 463
0 0 Annen egenkapital, minoritetsdel 0 0
21 849 796 21 908 641 Sum opptjent egenkapital 22 438 528 22 013 463
22 025 596 22 084 441 Sum egenkapital 7 22 614 328 22 189 263
 GJELD
 Avsetning for forpliktelser:
4 073 909 4 765 624 Pensjonsforpliktelser 11 4 765 624 4 073 909
0 0 Utsatt skatt 5 0 0
12 000 000 12 000 000 Andre avsetninger for forpliktelser 8 12 000 000 12 000 000
16 073 909 16 765 624 Sum avsetning for forpliktelser 16 765 624 16 073 909
Langsiktig gjeld:
45 818 770 42 801 005 Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 8 42 801 005 45 818 770
45 818 770 42 801 005 Sum langsiktig gjeld 42 801 005 45 818 770
Kortsiktig gjeld:
0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
13 048 872 8 828 183 Leverandørgjeld 7 287 501 11 106 438
531 741 88 622 Betalbar skatt 5 207 259 551 393
1 819 048 2 105 868 Skyldig offentlige avgifter 3 166 800 2 454 079
2 918 808 3 659 210 Annen kortsiktig gjeld 4 557 171 3 108 927
18 318 469 14 681 883 Sum kortsiktig gjeld 15 218 731 17 220 837
80 211 148 74 248 512 Sum gjeld 74 785 360 79 113 516
102 236 744 96 332 953 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 97 399 687 101 302 779