Kontantstrømsanalyse

 

Morselskap Konsern 

2017

2018

2018

2017

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
1 905 920 70 703 Resultat før skattekostnad 545 139 2 119 537
-460 510 -531 741 Periodens betalte skatt -551 393 -460 510
0 0 Gevinst salg anleggsmidler 0 0
10 066 802 10 457 338 Ordinære av- og nedskrivninger 10 665 338 10 117 469
859 565 691 715 Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsfond 691 715 859 565
923 444 -4 830 403 Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld -3 500 393 -1 947 248
-1 437 738 1 140 360 Endring i andre tidsavgrensningsposter 2 246 410 165 945
11 857 483 6 997 972 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 10 096 816 10 854 758
 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
0 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 0
-25 476 100 -7 204 776 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -7 484 776 -26 236 100
0 0 Innbetaling ved salg av aksjer/andeler i andre foretak 0 0
-50 000 0 Utbetaling ved kjøp finansielle driftsmidler 0 0
-2 107 946 -115 038 Inn-/utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -115 038 -107 946
-27 634 046 -7 319 814 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -7 599 814 -26 344 046
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
4 077 617 0 Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 4 077 617
0 -3 017 765 Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld -3 017 765 0
0 0 Inn-/utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 0
-1 383 0 Netto endring kassekreditt 0 -1 383
0 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 0
0 0 Utbetalinger utbytte 0 0
4 076 234 -3 017 765 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -3 017 765 4 076 234
-11 700 329 -3 339 607 Netto endring i kontanter -520 763 -11 413 054
29 160 233 17 459 904 Kontanter og bankinnskudd 1.1. 17 747 179 29 160 233
17 459 904 14 120 297 Kontanter og bankinnskudd 31.12 17 226 416 17 747 179