Note 11 – Pensjoner

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har i tillegg pensjonsordninger som omfatter i alt 56 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

20182017
Nåverdi av årets pensjonsopptjening3 905 3193 316 084
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen1 294 5011 253 657
Avkastning på pensjonsmidler-1 621 464-1 273 644
Administrasjonskostnader179 868163 602
Arbeidsgiveravgift529 910487 818
Resultatført aktuarielt tap311 038313 064
Resultatført planendring
Netto pensjonskostnad4 599 1724 260 581

 

20182017
Opptjente pensjonsforpliktelser – 31.12.54 426 52650 742 746
Pensjonsmidler (til markedsverdi) – 31.12.40 310 73538 636 038
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift14 115 79112 106 708
Arbeidsgiveravgift1 990 3271 707 046
Netto forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift- 31.1216 106 11813 813 754
Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) ekskl aga-9 939 083-8 536 236
Ikke res. ført aktuariell gevinst (tap) aga-1 401 411-1 203 609
Ikke resultatført planendringer
Netto pensjonsforpliktelse4 765 6244 073 909
Herav arbeidsgiveravgift588 916503 437

Økonomiske forutsetninger:

20182017
Diskonteringsrente2,60 %2,40 %
Forventet lønnsvekst2,75 %2,50 %
Forventet G-regulering2,50 %2,25 %
Forventet pensjonsregulering1,73 %1,48 %
Forventet avkastning4,30 %4,10 %

 

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.

Av pensjonsordningens midler er 20 % investert i en verdiversifisert aksjeportefølje, ca 13 % i eiendom og resten i obligasjoner og rentepapirer med høy kredittverdighet.

I konsernet har datterselskapet en innskuddsbasert pensjonsordning hvor årlige innbetalinger dekker konsernets pensjonsforpliktelser