1.4 Skatt

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt.  Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessiger verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.  Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.