1.1 Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet omfatter morselskapet i Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS og datterselskapet HIM Transport AS. Konsernregnskapet viser disse enhetene som en felles økonomisk enhet. Konserninterne poster som aksjer i datterselskaper, konserninterne fordringer og gjeld, samt øvrige transaksjoner mellom konsernselskapene er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme prinsipper som morselskap.