Slamtømming

HIM har ansvar for tømming av over 6.000 private slamanlegg. Vanlige husholdningstanker tømmes hvert 2. år, mens tilsvarende for fritidsboliger tømmes hvert 4. år. Ekstra- eller nødtømminger må utføres ved behov. Nødtømming utføres innen 24 timer.

Ny operatør

Firmaet JTR utfører slamtømmingene basert på årsplan fra HIM.  Bilene er utstyrt med iPad og operatørene kvitterer for utførte tømminger, anfører eventuelle merknader til tømmingen og dokumenterer for utført jobb med bilde av tankene før og etter tømming. Ved årsskiftet var det 550 tanker fra årsplanen for 2018 som stod i rest til å blir utført. Disse ble tømt i løpet av januar og februar 2019.

Analyseprøver
Det blir tatt periodiske analyseprøver fra store tanker ved slamtømminger. Analysene sikrer at innholdet ikke overstiger grenseverdier for bl.a. innhold av tungmetaller når slammet skal inngå i kompostprodukter.

Tømminger

 

Antall tømte anlegg
Ordinære tømminger
Ekstratømminger
Nødtømminger
Året 2018 2.382 80 37
Året 2017 3.262 79 40

Slamgebyr

Gebyret som privatpersoner betaler for slamtømminger ble justert opp med 8% fra 2017 til 2018. Justeringen bidrar til nødvendig inndekning av forventet kostnadsøkning. Det årlige gebyret som betales for bolig med standard slamavskiller var i 2018 kr 1.115,- inkl. mva. Disse tankene tømmes hvert 2. år.