Fritak fra avgift innvilges etter søknad når forholdene tilsier det.