Utsortering

HIMs husholdningskunder skal sortere mat, plast, glass/metall, papp/papir i tillegg til restavfall hjemme. Utsorteringsgrad defineres som andelen av total avfallsmengde som sorteres ut fra avfallet fordi det miljømessig eller økonomisk sett er fornuftig. Matavfallet komposteres lokalt hos HIM, restavfallet energigjenvinnes, og de resterende fraksjonene materialgjenvinnes.

Grafen under viser at utsorteringsgraden ser ut til å ha stabilisert seg på rundt 58 %. Vi ser også at avfallet som leveres til miljøparkene er bedre sortert enn avfallet som oppstår hjemme og hentes av renovatørene.