Ytre miljø

HIM tar prøver av sigevann og grunnvann på Toraneset Miljøpark i tråd med utslippstillatelse. I tillegg tar HIM prøver av overvann fra avfallsmottak/ hage kompostering på Årabrot Miljøpark i hht tillatelse.

Haugesund kommune har ansvar for miljøundersøkelser knyttet til deponiovervåkingen ved Årabrot Miljøpark i hht tillatelse fra Fylkesmannen.

Grunnvann og sigevann

Toraneset Miljøpark: Oppsummering av miljøundersøkelsene i 2018 viser at sigevannet fra Toraneset Miljøpark har et gjennomsnittlig noe høyt nivå av suspendert stoff i løpet av 2018, men analyse av sedimentprøver indikerer at det suspenderte materialet i stor grad er inert sand og silt. Sigevannet har et moderat nivå av nitrogen og organisk stoff sammenlignet med sigevann fra andre tilsvarende deponi. Nivået av tungmetall og organiske miljøgifter ligger på omtrent samme nivå som tidligere år, og det er da lave/moderate nivå. Det ble ikke påvist olje eller aromatisk løsemiddel i sigevannet, og kun et lavt nivå av PAH-forbindelser. Det ble ikke påvist noen akutt toksisk effekt for sigevannet. Sigevanns-mengden i 2018 var på nivå med tidligere målet volumer, og ligger på et moderat nivå. Nedbørsmengden i 2018 var litt lavere enn det som har vært snittet for de siste 5 årene. Det estimerte totalutslippet av nitrogen-forbindelser og organisk stoff er likt med de to foregående årene, og sett i lys av en antatt sterk resipient er det ikke grunn til å tro at sigevannet vesentlig påvirker resipientvannet med tanke på eutrofiering. Det generelt lave akkumulerte utslippet av tungmetall og organiske miljøgifter vil i liten grad medføre påvirkning av resipientvannet, men over lengre tid vil tilførselen kunne føre til gradvis økende nivåer i resipientsedimentene, noe enhver tilførsel vil medføre.

Vannprøver som ble tatt av grunnvann viser at det ikke kan konkluderes med tilførsel av sigevann til grunnvannet i fjell i områdene kontrollert med fjellbrønnene. Grunnvannet ved løsmassebrønn 1 har som tidligere år et forholdsvis høyt nivå av nitrogen, noe som kan tilskrives en forurensings-episode av sigevann noen år tilbake. Det kan derimot ikke påvises tilført sigevann i løpet av 2018. For grunnvann i løsmasser ved brønn 2 og 3 kunne det ikke påvises noen påvirkning av grunnvannet, men grunnvannet fra alle løsmassebrønnene var generelt dårlig på grunn av myrvann, slik at eventuelle lave nivåer av tilført sigevann vil være vanskelig å påvise. Den lave ledningsevnen til vannet viser derimot at grunnvannet i svært liten grad kan være påvirket av noen forurensningskilder.

Årabrot Miljøpark – HIM sin prøvetaking av overvann fra avfallsmottak/ hagekompostering: Overvannet blir ledet til sigevannsledning for sigevann sør, som er det gamle avfallsdeponiet ved Årabrot. Overvannet har ingen kontakt med avfall som ligger i deponiene ved Årabrot. Noe overflatevann fra omkringliggende terreng/skogområde vil renne inn på området og blir ledet via mengdemåler og prøvetakingsstasjon.

Analyseresultatene fra 2018 viser liten endring i forhold til resultatene fra 2017. Det er i 2018 også målt forholdsvis høye TOC verdier (organisk innhold), mest sannsynlig skyldes dette at overflatevann fra omkring-liggende myrlendte landområder drenerer inn på området til Årabrot miljøpark. Myrvann eller vann fra skogbunn vil normalt ha et forholdsvis høyt nivå av TOC som er mye høyere enn det en normalt har på en asfaltert plass. Det er mye fokus fra myndighetene på perfluorerte stoffer (PFAS-forbindelser). Det ble analysert for et utvalg av disse forbindelsene, men de ble ikke påvist i overflatevann fra Årabrot miljøpark. For metaller er også konsentrasjonene tilsvarende som for 2017, og det er ikke noe som tilsier at overflatevannet fra Årabrot miljøpark vil ha negativ påvirkning på vannkvaliteten i sigevannet.

Resipientundersøkelse:

I hht utslippstillatelse skal neste resipientundersøkelse ved Toraneset gjennomføres i 2022.

Nærmiljøtiltak

På Toraneset Miljøpark føres det logg alle arbeidsdager med registrering av lukt på anlegget. I 2018 ble det loggført 47 dager med lukt på eller ved anlegget, mens det ble registrert 41 tilfeller i 2017, 34 i 2016 og 55 i 2015. De fleste dagene var lukten kortvarig (0.5 – 2 timer) før den var borte igjen. I 12 av tilfellene kom luktutslippene i forbindelse med lasting av restavfall. Det har i perioder i 2018 vært vanskelig å få transport av avfallet i tråd med kontrakt og avtale, og HIM har hatt høyt fokus på at restavfall skal hentes til avtalt tid, og ikke blir liggende for lenge i omlastingsbingen.

I 2018 mottok HIM 10 klager fra naboer nær Toraneset knyttet til lukt, mens det ble mottatt 21 klager i 2017, 7 klager i 2016 og 22 klager i 2015.  Noen av klagene ble mottatt samme dag, og gjelder dermed samme luktutslipp. Årlig møte med naboer ble gjennomført 29.11.18.

I 2018 ble det gjennomført ulike tiltak knyttet til drift på deponiet og komposteringsanlegget. Også i 2018 er det jobbet mye med kompost i gammelt slamlager, og store mengder av denne komposten er nå godkjent. Det nye deponigassanlegg ble endret ved at fakkelen ble byttet ut med et oksidasjonsanlegg. Dette anlegget skulle ikke være like sensitivt for lave og/eller varierende mengder metan og oksygen, men det har vært store driftsproblemer med anlegget og få dager med ordinær drift.

Tiltakene som ble igangsatt på komposteringsanlegget i 2017 er videreført i 2018 og har medført en stor nedgang i antall fugl som observeres på og ved anlegget.

HIM har ikke mottatt klager på lukt fra Årabrot Miljøpark.