Redegjørelse for årsregnskapet

Her følger en oversikt over regnskapsmessige forhold.

Driftsinntekter

Selskapet hadde i 2018 en samlet driftsinntekt på 107.6 mill kr. Inntekten er noe høyere enn i 2017, og dette skyldes i all hovedsak at renovasjons-gebyret ble økt med 2.5% og slamgebyret med 8%.

Driftskostnader

Driftskostnadene for 2018 var totalt på 107 mill. kr. Kostnadene er ca 5 mill kr høyere enn i 2017. Hovedårsaken til dette er prisjustering i forbindelse med renovasjon i regi av HIM Transport AS samt innføring av ny henteordning for glass- og metallemballasje

Netto finanskostnader

Netto finanskostnader var på 530 000 kr, noe som er 23% under budsjett. God likviditet og fortsatt gunstig renteutvikling medførte nedgang i finanskostnader og økte finansinntekter.

Resultat

Ordinært resultat for selskapet ble et overskudd på ca 64 000 kr før skatt. Et underskudd på ca 650 000 kr på renovasjon var ca 1.6 mill kr bedre enn budsjettert.  Årsaken til at det ikke ble et større underskudd som budsjettert er bl.a. at HIM fikk store besparelser ved å innføre ny ordning for utlevering av poser og sekker. Besparelsen var på 760 000 i forhold til budsjett. I tillegg sparte HIM ca 900 000 kr på trevirkekostnader pga reduserte mengder og at en forventet prisstigning ikke inntraff.

Kontantstrømmer

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på 7.0 mill kr.

De samlede investeringene i anlegg, maskiner og utstyr i 2018 var 7.205 mill kr, som er finansiert delvis via drift og delvis via låneopptak.

Selskapets likvidbeholdning pr 31.12.2018 var 14.1 mill kr.

Balanse

Eiendelene i selskapet var på totalt 96,3 mill kr. Langsiktig bankgjeld var på 42.8 mill kr og egenkapitalen var på 22 mill kr. Egenkapitalen er hovedsakelig bundne midler og er et uttrykk for verdiene i selskapet (eiendeler minus gjeld). Det er et mål for styret å opparbeide solid egenkapital. Likviditeten har vært god.

I tillegg har selskapet intern gjeld på 12 mill kr som er reservert til avslutting og etterdrift av deponiet på Toraneset miljøpark. Siste år for avsetning til fondet var i 2012. Selskapet fikk i februar 2016 tillatelse til avslutting og etterdrift av deponiet. Deponiet skal være ferdig avsluttet innen 31.12.21, og vinteren 2019 startet HIM med arbeid knyttet til avslutting av deponietappen.

Finansiell risiko

HIM er lite eksponert for finansiell risiko. Inntekter og utgifter er i norske kroner og selskapet er i svært liten grad eksponert for valutarisiko. Selskapet er eksponert for endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har hovedsakelig flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investerings¬mulighetene i fremtidige perioder. Risikoen blir likevel vurdert til å være relativt lav. Selskapet gjør for tiden ikke bruk av finansielle instrumenter for å redusere finansiell risiko. Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav.