Framtiden

RenoNorden AS (RN) gikk høsten 2017 konkurs, og renovasjonsdriften gjennomføres nå i egenregi i HIM Transport AS. Driften har fungert svært godt i hele 2018 med få avvik og svært lavt sykefravær hos de ansatte. Det ble vinteren 2018/2019 utarbeidet en grundig evalueringsrapport knyttet til driften, og styret i HIM IKS vedtok i styremøte 25.03.19 at HIM skal videreføre drift i egenregi i HIM Transport AS på permanent basis. Som en følge av dette vedtaket, skal HIM Transport AS etableres med faste lokaliteter på hhv Årabrot og Toraneset miljøpark de kommende årene.

HIM sin klage på at hele komposteringsanlegget skulle bygges inn med 4 vegger og tak (matavfall og slam) ble sluttbehandlet av Miljødirektoratet i juni 2018. De fleste av Fylkesmannens vilkår ble opprettholdt av Miljødirektoratet, og dette medfører at HIM vil avslutte kompostering på Toraneset om relativt kort tid. Det er sannsynlig at all behandling av biologisk materiale dermed må utføres utenfor egen region.

Innføring av henteordning for emballasje av glass og metall har medført stor økning av glass- og metallemballasje og tilsvarende lavere mengde restavfall. De neste årene vil det være viktig å øke fokus på utsortering av plast- og matavfall fra henteordningene hos husholdningene.

På miljøparkene er det særlig de store mengdene med behandlet trevirke som skaper utfordringer. Denne fraksjonen sendes hovedsakelig til energi-gjenvinning, men høsten 2018 ble også en del behandlet trevirke (ca 1000 tonn) sendt til materialgjenvinning for produksjon av sponplater. Dersom dette blir en ny behandlingsform for behandlet trevirke, vil det kunne gi gode utslag for materialgjenvinningsprosenten totalt sett.

Målsettingen er at Norge skal nå 50% materialgjenvinning av husholdnings-avfall innen 2020, og hhv 55%, 60% og 65% frem mot 2025, 2030 og 2035.

Vi ser frem til å løse oppgavene i fellesskap i årene som kommer!