Arbeidsmiljø

Selskapet har som målsetting å ta vare på helsa til de ansatte, både fysisk og mentalt. HIM har avtale med Aktimed AS (tidl. SOS Internasjonal) og det utarbeides årlig en samarbeidsplan.

Som et helsefremmende tiltak har bedriften en ordning der det gis økonomisk støtte knyttet til trening og aktivitet. Det utføres vernerunder på miljøparkene hver mnd. og det ble avholdt 3 personalmøter i løpet av året der HMS og avvik alltid er på agendaen. HIM er ellers IA-bedrift og har inngått samarbeidsavtale med Kreftomsorg Rogaland.

HIM har følgende mål knyttet til arbeidsmiljø:

  • HIM skal fortsette å være en IA-bedrift
  • Det skal utarbeides årlig samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten
  • De ansatte skal ha tilbud om helseundersøkelse hvert 2. år
  • Det skal gjennomføres ergonomiundersøkelser min. hvert 3. år
  • Sykefravær <1.5 % for korttidsfravær og <4 % totalt sett

HIM skal ikke ha fraværsskader

År Totalt % Korttidsfravær %
Langtidsfravær %
2018 4,36 0,75 3,61
2017 4,70 0,70 4,00
2016 5,85 0,71 5,14
2015 6,06 0,74 5,33
2014 4,48 1,16 3,32
2013 6,71 1,85 4,86
2012 3,97 1,6 2,37

De siste årene har korttidsfraværet vært lavere enn 1%, og måloppnåelse knyttet til korttidsfravær mindre enn 1.5% er oppnådd. Langtidsfraværet er synkende og lavere i 2018 enn de foregående årene. Langtidsfraværet skyldes i stor grad noen få lange sykefravær.

Det ble ikke registrert personskader i 2018 som medførte fravær fra arbeid. I desember 2018 var det imidlertid et arbeidsuhell på Årabrot Miljøpark der en underentreprenør skadet seg i forbindelse med lasting av restavfall. Han brakk et bein i håndleddet og måtte sy flere sting. Ulykken ble rapportert til politi og Arbeidstilsyn i hht prosedyrer, og det gikk heldigvis bra med han som skadet seg. Uhellet medførte at det ble foretatt en intern gjennomgang av instrukser og prosedyrer knyttet til denne arbeidsoperasjonen.